Aktualności

20 październik
Dziękujemy :-)
13 październik
Podczas tegorocznej Konferencji nie zabraknie również innowacji. W programie między innymi EGZOTech i roboty rehabilitacyjne oraz virtualna rzeczywistość w rehabilitacji o której opowie LojKe
regulamin

Proszę o wybranieRegulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„IT W ZDROWIU” 19-20.10.2016 W CHARAKTERZE UCZESTNIKA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji „IT w zdrowiu”, odbywającej się w dniach 19-20 października 2016 r. w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, przy ul. Bojkowskiej 37/3 w Gliwicach, zwanej dalej Konferencją.
   
 2. Organizatorem Konferencji jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 37/3, 44-100 Gliwice, zwana dalej Organizatorem, we współpracy z Miastem Gliwice.
   
 3. Konferencja skierowana jest m.in. do pracowników placówek służby zdrowia (NZOZ, ZOZ), szpitali, przychodni specjalistycznych i wielospecjalistycznych, aptek, izb aptekarskichi lekarskich, placówek rehabilitacyjnych, przedstawicieli firm farmaceutycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego oraz oprogramowania dla placówek ochrony zdrowia z terenu całej Polski, a także studentów.
   
 4. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie mowa jest o Uczestniku, należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rejestracji elektronicznej dla uczestników poprzez stronę internetową: www.konferencjaith.pl

 

§ 2. Rejestracja i udział w Konferencji


I. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.konferencjaith.pl
   
 2. Rejestracja Uczestników odbywa się wyłącznie w okresie od 19 września 2016 r. do 14 października 2016 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.konferencjaith.pl w zakładce „Rejestracja”.  Po dokonaniu rejestracji online, na ostatniej stronie powinien pojawić się komunikat: "Rejestracja zakończona pomyślnie". Potwierdzenie rejestracji powinno także w ciągu 24h dotrzeć na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja - z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych - nie została dokonana.
   
 3. Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 4. Udział w sesjach plenarnych i sesjach panelowych odbywających się w ramach Konferencji jest nieodpłatny.
   
 5. Udział w wieczornej Gali konferencyjnej odbywającej się 19 października 2016 r. jest odpłatny. Uczestnicy, którzy deklarują swój udział w Gali zobowiązani są do dokonania przedpłaty w wysokości 120,00 PLN brutto, na numer konta ING Bank Śląski: 07 1050 1298 1000 0023 3679 0346, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice, w tytule przelewu należy wpisać „IT w zdrowiu, Gala”.
   
 6. Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestnika w związku z jego udziałem w Konferencji.
   
 7. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacja wymaga powiadomienia Organizatora drogą mailową na adres: konferencja@konferencjaith.pl.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem
 2. i przestrzegania jego postanowień. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika oznacza znajomość i akceptację warunków Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Konferencji.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia  na terenie przestrzeni konferencyjnej, w której prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się Konferencja i stosowania się do przepisów bezpieczeństwa w nim obowiązujących.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
 8. Uczestnik udziela nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi Uczestnika w związku z Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję lub działalność Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2016 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo jego zmiany.
 10. Informacje na temat aktualnego harmonogramu i programu Konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.konferencjaith.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji.
 11.  Wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres mailowy konferencja@konferencjaith.pl lub telefonicznie pod numer 32 441 90 23.
 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt w sprawie Konferencji: 
konferencja@konferencjaith.pl


 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

 • Miasto Gliwice
 • ssm
 • Kamsoft
 • osoz
 • politechnika
 • NIL
 • SUM
 • onkologia
 • GAPR
 • Klaster
 • kardiomed
 • Przychodnia Akademicka
 • STOMOZ
 • DFL
 • LOJKE
 • fundacja VRD
 • EGZOTech
 • Future Processing
 • DAS Polska
 • Dr Eryk
 • tvp3
 • gazeta lekarska
 • KLINIKI W POLSCE
 • biotecjnologia
 • Świat Medycyny i Farmacji
 • Medicalonline
 • Medycyna Praktyczna
 • Puls Medycyny
 • ZPOZ